• Natuurlijke theeblends
 • Gratis verzending vanaf €80,00
 • Op werkdagen voor 18.00 uur besteld, morgen in huis!

4.91523 Reviews

GRATIS VERZENDING VANAF €80,00 | TASTEA PRIVACY POLICY

  Suggesties


  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 - Definities

  • 1.1 Tastea B.V.: de vennootschap onder firma Tastea B.V. gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73257591.
  • 1.2 Website: de website van Tastea B.V., te raadplegen via www.Tastea.eu.
  • 1.3 Klant: iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tastea B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  • 1.4 Dag: kalenderdag;
  • 1.5 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  • 1.6 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Tastea B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  • 1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • 1.8 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Tastea B.V. ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
  • 1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Tastea B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • 1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Tastea B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  • 1.11 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Tastea B.V.

   

  Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  • 2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tastea B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • 2.2 Indien de klant in zijn/haar opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn deze voor Tastea B.V. slechts bindend indien en voor zover deze door Tastea B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  • 2.3 Bij het plaatsen van een bestelling worden de algemene voorwaarden van Tastea B.V. aanvaard door de klant.
  • 2.4Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  • 2.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  • 2.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

   

  Artikel 3 - Het aanbod

  • 3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  • 3.2 Het aanbod is vrijblijvend. Tastea B.V. is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  • 3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Tastea B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tastea B.V. niet.
  • 3.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  • 3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Tastea B.V. kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  • 3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs inclusief belastingen;
   • de eventuele kosten van verzending;
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Tastea B.V. de prijs garandeert;
   • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
   • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
   • de gedragscodes waaraan Tastea B.V. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

   

  Artikel 4 - Overeenkomst

  • 4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de klant van het aanbod van Tastea B.V. en het voldoen aan de daarbij door Tastea B.V. gestelde voorwaarden die tijdens het bestelproces ter hand worden gesteld.
  • 4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tastea B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tastea B.V. is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  • 4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tastea B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Tastea B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  • 4.4 Tastea B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tastea B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  • 4.5 Tastea B.V. zal bij het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Tastea B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
  • 4.6 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
  • 4.7 Indien Tastea B.V. de bestelling niet op het opgegeven afleveradres heeft kunnen bezorgen. Tastea B.V. zal de eventueel betaalde bedragen alsdan volledig terugbetalen.

   

  Artikel 5 - Prijzen en informatie

  • 5.1 Alle op de website en in andere van Tastea B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
  • 5.2 Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Deze kosten zullen in het bestelproces apart worden weergegeven.
  • 5.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Tastea B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is.  Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Tastea B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van eventuele typefouten. Tastea B.V. is bij typefouten betreffende de prijs niet gehouden om het product volgens foutieve prijs te leveren. Producten kunnen enigszins afwijken van de op website opgenomen afbeeldingen.
  • 5.4 Tastea B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verspreiding van foutieve, onjuiste of onvolledige informatie door media, bloggers en derden. Bij verspreiding door media, bloggers en derden gaat de verspreider akkoord met de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid over de publicatie.

   

  Artikel 6 - Betaling

  • 6.1 De klant dient betalingen aan Tastea B.V. te voldoen volgens de in de bestelprocedure dan wel op de website aangegeven betaalmethoden.
  • 6.2 Tastea B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten totdat de klant de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

   

  Artikel 7 - Levering

  • 7.1 Op de website wordt aangegeven binnen welke termijn de producten worden geleverd. De genoemde levertijden zijn slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Indien er geen levertermijn is overeengekomen of vermeld, dan zullen de producten in ieder geval binnen 30 dagen worden geleverd, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
  • 7.2 De klant is verplicht om de persoonsgegevens juist in te vullen. Dit om incidenten bij de bezorging, zoals verkeerde adressen, onmogelijkheid om iemand op het adres aan te treffen te voorkomen.
  • 7.3 Tastea B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  • 7.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het Tastea B.V. kenbaar heeft gemaakt. Bij afwezigheid van de klant op het kenbaar gemaakte adres wordt het product afgeleverd bij omwonenden van de klant of een (vast) afhaaladres, zoals een postkantoor.
  • 7.5 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
  • 7.6 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Tastea B.V. het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  • 7.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Tastea B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Tastea B.V..
  • 7.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tastea B.V. tot het moment van bezorging aan de klant.

   

  Artikel 8 - Herroepingsrecht

  •        8.1 De klant heeft het recht om de overeenkomst met Tastea B.V. binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aflevering van het product zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant
  •        8.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Tastea B.V. retourneren, conform de door Tastea B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zodra echter de seal c.q. verzegeling van een thee-verpakking verbroken is, kan het herroepingsrecht voor voornoemde producten niet (meer) ingeroepen worden. Deze voorwaarde is van toepassing uit het oogpunt van hygiëne. Hetzelfde geldt voor aangebroken (plastic) waterflessen en aangebroken specerijen-verpakkingen.
  •       8.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn  herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Tastea B.V. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  •      8.4 De verzendkosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van de klant.
  •      8.5 Indien de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht zal Tastea B.V. alle door de klant betaalde bedragen aan de klant terugbetalen, met inbegrip van eventueel door de klant betaalde kosten voor verzending. De retourkosten voor het terugzenden van het product komt voor rekening van de klant.
  •      8.6 De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de klant heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. Tastea B.V. is gerechtigd de terugbetaling uit te stellen totdat Tastea B.V. het product retour heeft ontvangen of totdat de klant een bewijs van retourzending heeft ingediend.
  •     8.7 Voor de terugbetaling gebruikt Tastea B.V. hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
  •     8.8 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  •    8.9 De klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Tastea B.V. niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

   

  Artikel 9 - Klachtenprocedure

  • 9.1 Tastea B.V. doet er alles aan om de geplaatste bestellingen foutloos en tijdig af te leveren. Klachten over de bestelling, aflevering of over de geleverde producten dienen door de klant op verval van recht tot reclameren binnen 30 dagen na aflevering aan Tastea B.V. schriftelijk te worden gemeld.
  • 9.2 Tastea B.V. is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan de klant kan worden geleverd.

  Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

  • 10.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de website en alle andere van Tastea B.V. afkomstige materialen, waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal berusten bij Tastea B.V. of door Tastea B.V. ingeschakelde derden.
  • 10.2 Bezoekers van de website zijn niet gerechtigd om enige inhoud van de website dan wel andere van Tastea B.V. afkomstige materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tastea B.V., op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

  Artikel 11 - Persoonsgegevens

  • 11.1 De klant is zich er van bewust dat er bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt aan Tastea B.V. indien er online bestellingen worden geplaatst.
  • 11.2 De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBO).
  • 11.3 Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden geeft de klant aan Tastea B.V. toestemming tot verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met gebruik voor commerciële doeleinden van Tastea B.V.

  Artikel 12 - Aansprakelijkheid

  • 12.1 Tastea B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.
  • 12.2 Tastea B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
  • 12.3 Tastea B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op juiste wijze opvolgen van de adviezen van Tastea B.V.
  • 12.4 Iedere aansprakelijkheid van Tastea B.V. voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of geleden verliezen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • 12.5 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Tastea B.V. uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Tastea B.V. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Tastea B.V. plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Tastea B.V. uitdrukkelijk beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Tastea B.V. aan de klant in rekening is gebracht.

   

  Artikel 13 – Geschillen

   

  • 13.1 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Tastea B.V. en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.

   

  • 13.2 Iedere rechtsverhouding met Tastea B.V. wordt beheerst door Nederlands recht.

  • 13.3 De Rechtbank Limburg, locatie Roermond, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voorvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

   

   

   

  Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  • 14.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan:
   Tastea B.V.
   Schuttersstraat 26 D
  • 6191 RZ te BEEK (NL).
  • [email protected]
  • 31 (0) 852250888
  •  
  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
  • Besteld op (DD-MM-YYYY) :
  • Bestelnummer 
  • Ontvangen op (DD-MM-YYYY):
  • Naam/Namen klant(en)
  • Adres klant(en):
  • IBAN Rekeningnummer:
  • Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
  •  Datum(DD-MM-YYYY):

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Om je beter van dienst te kunnen zijn en voor het tonen van relevante advertenties, maakt Tastea.eu gebruik van functionele, analytische, social media, advertentie en tracking cookies die door Tastea.eu worden geplaatst. Door hiernaast op "Ik ga akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van al deze cookies bij bezoek aan onze website Tastea.eu. Ik ga akkoordMeer over cookies »